MA מחקר כמותי ל.על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם הנושאים בחומרי הלמידה
.חומרי העזר למהלך הקורס, יש להדפיסם לקראת השיעור, אחרים מומלץ להדפיסם


חומרי עזר חשובים למהלך הקורס

שנת 2013 עם תיזה

שנת 2013 ללא תיזה

טבלת מערכי מחקר ושאלות מחקר שנלמדים בקורס
תוצאות פלט ניתוח שונות דו-כיווני
נתוני מחקר אסטרטגיות קריאה
פקודות לביצוע ניתוח שונות דו-כיווני

דוגמת מבחן1

דוגמת מבחן2

סילבוס הקורס לשנת תשעב"
מהספר של יוסי שריד: חומר עזר בנושא שכיחויות
מושגים חשובים לקורס
שיעורים על מערכי מחקר ובדיקת השערות


חומרי תרגול

סילבוס קורס ישן
תרגול שכיחויות וממוצעים
תרגול מהימנות מתאם וניתוח גורמים
שאלון מטה קוגניציה לצעירים כולל מרכיביו
תרגול מבחני חי בריבוע מבחני טי וניתוח שונות חד כיווני (להדפסה
הסבר מפורט על ניתוחים סטטיסטיים במערכי מחקר
מסמך 11 - דוגמת מבחן 1 19/03/2008
מסמך 12 - דוגמת מבחן 2 19/03/2008
מסמך 13 - דוגמת מבחן משנה קודמת 14/04/2008
טבלת מערכי מחקר ושאלות מחקר שלא נלמדו בקורס
חומרי עזר ומושגים להעשרה

מצגת בנושא בדיקת השערות
חומר עזר בנושא בדיקת השערות
גולמיים לתרגול SPSS נתוני
הסבר והדגמה לבדיקת מהימנותהודעות
חזרה לדף ראשון
1