SPSS עיבוד נתונים ב.על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם הנושאים בחומרי הלמידה
. להדפיסם

SPSS תרגיל בסיסי ב
SPSS manual
משימות התרגיל
פקודות שיילמדו

spssSum תכולת תיקיית
הנתונים
הנתונים (114) שנשמרו באקסל
spss הנתונים שנשמרו בקובץ נתונים
הנתונים שנשמרו בקובץ נתונים לאחר שעברו היפוך סקלה
שאלה 4 הצגת שכיחויות
הדרכה לביצוע עד שאלה 4 - הצגת שכיחויות
spss פלט שכיחויות לכל המשתנים ב
הצגת תוצאות שאלה 4

הדרכה כללית להעברת פלטי ספסס לוורד

שאלה 5 שכיחויות ציוני בית ספר
הדרכה לביצוע שאלה 5 - הצגת טבלת שכיחות וסטטיסטיקה תיאורית
spss פלט שכיחות לציונים ב
פלט שכיחות לציונים בוורד
עריכת תוצאות שאלה 5


שאלות 6-7 יצירת משתנים לכל נבדק אין פלט . יש לשמור את הנתונים בלבד


הדרכה לביצוע שאלות 6-7 הוספת משתנים
שאלה 8 חישוב מתאם ראשוני
הדרכה לביצוע שאלה 8 - חישוב מתאם
spss פלט תוצאות חישוב מתאמים ב
פלט תוצאות חישוב מתאמים בוורד
עריכת תוצאות שאלה 8 - חישוב מתאם

לתרגיל 11 היפוך סקלה אין פלטים שומרים נתונים מעודכנים בלבד
הדרכה לביצוע שאלה 11 - היפוך סקלה לשאלות בעלות משמעות הפוכה
פלטים למהימנות - תרגיל 13
הדרכה לביצוע שאלה 13 - חישוב מהימנות לשאלון מוטיבציה וגורמיו
spss פלט תוצאות חישוב מהימנות ב
פלט תוצאות חישוב מהימנות בוורד


לתרגיל 14 יצירת ציוני מוטיבציה לכל תלמיד - אין פלטים שומרים נתונים מעודכנים בלבד


הדרכה לביצוע שאלה 14 - חישוב ממוצעים לשאלון מוטיבציה וגורמיו לכל תלמיד
פלטים לחישוב ממוצעים למדדי המחקר - תרגיל 15-16
הדרכה לביצוע שאלות 15-16 - חישוב ממוצעים וסטיות תקן למדדי המחקר לכל המדגם
spss פלט תוצאות חישוב ממוצעי המדגם ב
פלט תוצאות חישוב ממוצעי המדגם בוורד
הצגת תוצאות שאלות 15 16 - חישוב ממוצעי מדדי המדגם
חישוב מתאמים בין מדדי המחקר - שאלה 17
הדרכה לביצוע שאלה 17 - חישוב מתאמים בין מדדי המחקר
spss פלט תוצאות חישוב מתאמים בין מדדי המחקר ב
פלט תוצאות חישוב מתאמים בין מדדי המחקר בוורד
הצגת תוצאות שאלה 17 - חישוב מתאמים בין מדדי המחקר
פלטים למבחן טי למדגמים לא תלויים - תרגיל 18
הדרכה לביצוע שאלה 18 - מבחן טי למדגמים לא תלויים
spss פלט תוצאות חישוב מבחן טי למדגמים לא תלויים ב
פלט תוצאות חישוב למבחן טי למדגמים לא תלויים בוורד
עריכת תוצאות שאלה 18 - למבחן טי למדגמים לא תלויים

שאלה 19 מבחן טי למדגמים מזווגים
הדרכה לביצוע שאלה 19 - מבחן טי למדגמים מזווגים - תלויים
spss פלט תוצאות חישוב מבחן טי למדגמים תלויים - מזווגים ב
פלט תוצאות חישוב למבחן טי למדגמים תלויים - מזווגים בוורד
עריכת תוצאות שאלה 19 - למבחן טי למדגמים תלויים - מזווגים
ניתוח שונות חד כיוונידוגמת התרגיל כולו
מיפוי התרגיל כולוחזרה לדף ראשון
1
לוח זמנים