MA מחקר כמותי ל.על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם הנושאים בחומרי הלמידה
.חומרי העזר למהלך הקורס, יש להדפיסם לקראת השיעור, אחרים מומלץ להדפיסם


חומרי עזר חשובים למהלך הקורס

שיעור 1: התפלגות משתנה בדיד
תרגיל 1 פתרון
שיעור 2: התפלגות משתנה רציף
שיעור 3: התפלגות טבלה מקובצת בגבולות
תרגיל 2-3 פתרון

חומר מרוכז בסטטיטיקה
מושגים בסטטיסטיקה
מיקוד למבחן מא סטטיטיקה הרצוג


חומרי תרגול

סילבוס קורס ישן
תרגול שכיחויות וממוצעים
תרגול מהימנות מתאם וניתוח גורמים
שאלון מטה קוגניציה לצעירים כולל מרכיביו
תרגול מבחני חי בריבוע מבחני טי וניתוח שונות חד כיווני (להדפסה
הסבר מפורט על ניתוחים סטטיסטיים במערכי מחקר
מסמך 11 - דוגמת מבחן 1 19/03/2008
מסמך 12 - דוגמת מבחן 2 19/03/2008
מסמך 13 - דוגמת מבחן משנה קודמת 14/04/2008
טבלת מערכי מחקר ושאלות מחקר שלא נלמדו בקורס
חומרי עזר ומושגים להעשרה

מצגת בנושא בדיקת השערות
חומר עזר בנושא בדיקת השערות
גולמיים לתרגול SPSS נתוני
הסבר והדגמה לבדיקת מהימנותהודעות
חזרה לדף ראשון
1