שיטות מחקר כמותי.על מנת לראות את תוכנן של הקבצים שבהם הנך מעוניין/ת לחץ/י על שם הנושאים בחומרי הלמידה
. להדפיסם

סמסטר א

שיעור 1: עקרונות המחקר המדעי
שיעור 2:סוגים של מחקרים
שיעור 3: המודל המדעי ושאלות מחקר
שיעור 4: הגדרות נומינליות (תיאורטיות) ואופרציונליות של מושגים
שיעור 5 : סולמות מדידה
שיעור 6: משתנה תלוי ובלתי תלוי מיוחס מתופעל
שיעור 7: מערכי מחקר
שיעור 8: מדגם ואוכלוסיית המחקר
שיעור 9: כלי מחקר
מבנה דוח מחקרמיקוד מושגים בשיטות מחקר א
סמסטר ב
סילבוס הקורס שיטות מחקר וסטטיסטיקה לתואר 1

SPSS עיבוד נתונים בSPSS לימוד תוכנת
SPSS תרגיל בסיסי ב
פקודות שיילמדו
שלבי העבודה עד שאלה 4

spssSum תכולת תיקיית
הנתונים שנשמרו באקסל
spss הנתונים שנשמרו בפלטשיעורי סטטיסטיקה מרוכזים1
שיעורי סטטיסטיקה מרוכזים2

חזרה על סטטיטיקה בסיסית
מצגת התפלגות משתנה
מצגת מדדי מרכז ופיזור
מצגת סטיית תקן וציון תקן
מצגת התפלגות דגימה של ממוצעים ובדיקת השערות
שיעור על בדיקת השערות
שיעור על מערכי מחקר
ניתוחים סטטיסטיים
שאלון אסטרטגיות קריאה
נתוני תרגיל
שיעור על מתאם
פלט מטריצת מתאמים
פלט מהימנות


T מבחני

בלתי תלוי T מבחן
תלוי T מבחן

נספחים

מחקר מסוגלות מורים

( שכיחויות וממוצעים (להדפסה
spss שכיחויות וממוצעים
(מהימנות מתאם וניתוח גורמים (להדפסה
(מבחני חי בריבוע מבחני טי וניתוח שונות חד כיווני (להדפסה
מערכי מחקר
נספחים

טרום הצעה ודוגמה
הוראות לכתיבת דוח מחקר
שלד מחקר לדוגמא
מחקרים מכתב העת "דפים"
מחקר מסוגלות מורים
שאלות עבודת בית על מחקר כמותי
(שאלון מטה קוגניציה לצעירים כולל מרכיביו (להדפסה
חזרה לדף ראשון
1
לוח זמנים